برنامه نویس ارشد

گروه توسعه فناوری اطلاعات زرین – نرم افزار کوشا، هوشمند سازی مدارس با بیش از ۱۷ زیرسامانه ۱۳۹۵